Informácie v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ  2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“):

Prevádzkovateľ:

WeACT ADVISORY, s.r.o.

Mostová 2, 811 02 Bratislava

e-mail: weact@weact.sk, tel.: 02/54 647 367

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci zmluvných vzťahov a plnenia povinností, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. V tejto súvislosti spracúvame osobné údaje na nasledujúce účely spracúvania:  

Poradenská činnosť 

 • Osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania poradenských služieb v oblasti obchodu. 
 • Osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. 
 • Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail), adresa, údaje týkajúce sa poskytovanej služby.
 • Osobné údaje neposkytujeme, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov. 

Ekonomika a účtovníctvo

 • Osobné údaje spracúvame za účelom spracovania účtovných dokladov a plnenia s tým súvisiacich povinností v oblasti účtovníctva. 
 • Osobné údaje spracúvame podľa osobitných predpisov, najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 • Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo účtu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu.
 • Osobné údaje poskytujeme len v súvislosti s plnením zákonných povinností orgánom verejnej moci (najmä daňový úrad). V iných prípadoch osobné údaje neposkytujeme, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov. 

Evidencia došlej a odoslanej pošty

 • Osobné údaje spracúvame za účelom správy došlej a odoslanej pošty
 • Osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet korešpondencie a iné osobné údaje nevyhnutné na  dosiahnutie účelu. 
 • Osobné údaje neposkytujeme, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov. 

Dodávateľské a zmluvné vzťahy 

 • Osobné údaje spracúvame za účelom spracúvania (kontaktných) osobných údajov zamestnancov zmluvných partnerov v rámci dodávateľských a zmluvných vzťahov. 
 • Osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, adresa pracoviska, kontaktné údaje (tel. č., e-mail) a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. 
 • Osobné údaje neposkytujeme, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov. 

Bezpečnosť IT

 • Osobné údaje spracúvame za účelom zabezpečenia IT služieb. 
 • Osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, IP adresa, MAC adresa, typ, verzia internetového prehliadača, verzia operačného systému a iné  údaje na dosiahnutie účelu spracúvania. 
 • Osobné údaje neposkytujeme, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov. 

Práva dotknutých osôb 

 • Osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva. 
 • Osobné údaje spracúvame na základe nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
 • Osobné údaje spracúvame v rozsahu v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby.
 • Osobné údaje môžu byť poskytnuté len v zákonom ustanovených prípadoch, a to Úradu na ochranu osobných údajov a inému prevádzkovateľovi pri plnení oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením osobných údajov podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. V iných prípadoch osobné údaje neposkytujeme, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov. 

Osobné údaje nespracúvame za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého spoločnosť postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Doplňujúce informácie k spracúvaniu osobných údajov

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie 

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

 • Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo sprostredkovateľovi v rámci zmluvných vzťahov, ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre takýto postup v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Cezhraničný prenos osobných údajov sa uskutočňuje len v prípadoch, kedy to stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy na vymedzený účel spracúvania. 

 • Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

Spoločnosť nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie, ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. 

 • Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu; doba uchovávania osobných údajov závisí predovšetkým od všeobecne záväzných právnych predpisov a od povinnosti prevádzkovateľa tieto osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 • Povinnosť poskytnutia osobných údajov 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov, resp. poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by nemohlo dôjsť k realizácii úloh a plneniu povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu. 

Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobných údajov, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania. 

Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, nadácia je oprávnené vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 

Dohodnite si stretnutie