Stavební popis a popis výkonů dodávek prefabrikovaných rodinných domů ECONOMY – STANDARD M 2020  (čítající specifické prvky nadstandardu)  společností  RD RÝMAŘOV s.r.o.   a   stavební popis a popis výkonů dodávek části vnějšího i vnitřního vybavení, povrchů, zařizovacích předmětů a jiných částí a součástí stavby, které jsou zabezpečovány společností WeACT ADVISORY, s.r.o., mimo dodávku společnosti RD Rýmařov s.r.o..

1. Všeobecně

Tenhle stavební a dodávkový popis seznamuje s rodinným domem v jeho základním provedení v dodávce „na klíč“. Provedení stavby je v souladu se stavebními normami a předpisy platnými v době podání žádosti o ohlášení stavby nebo stavební povolení a podmínkami Smlouvy o dílo.

Rozměrové odlišnosti v projektové dokumentaci zákazníka proti obchodní projektové dokumentaci, které vzniknou při zpracování dokumentace a změny, které vzniknou z technických, statických a konstrukčních důvodů popř. z nařízení úřadů, jsou vyhrazeny.

Součástí rozsahu dodávky je i základová deska, jejíž standardní provedení definuje „Specifikace základové desky – Model 2019“. RD Rýmařov s.r.o. zodpovídá za provedení spodní stavby, přičemž provede její technickou kontrolu na základě: „Protokolu o kontrole připravenosti staveniště“, a to z hlediska rozměrů a rovinnosti základové desky, požadovaných rozmístění vývodů inženýrských sítí v základové desce dle výkresu základové desky z OPD, včetně kvality provedení a možnosti realizace horní stavby.

2. Předpisy a normy

Při projektování a realizaci stavby byli dodržovány příslušní  právní předpisy a normy ČSN a STN platné pro obytné budovy, a  to zejména :

ČR:

Zákon č. 183/2006 sb.  O územním plánování a stavebním řádu

vyhl. č. 268/2009 sb.  O technických požadavcích na stavby

SR:

Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Vyhláška č. 453/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ČR, resp.SR

ČSN ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, resp. STN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií.

ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí, resp. STN EN 1995-1-1 a STN EN 1995-1-2: Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií

ČSN 73 1702  Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí

ČSN 73 2810  Dřevěné stavební konstrukce. Provádění, resp. STN 73 2810 Drevené stavebné konštrukcie. Zhotovovanie

ČSN 73 0532  Akustika – Ochranu proti hluku v budovách – Požadavky, resp. STN 73 0532 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov, resp. STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov.

ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž, resp. EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu (tepelné straty) a EN 12828 Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov.

ČSN 75 5409  Vnitřní vodovody, resp. STN 73 6660 Vnútorné vodovody

ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace, resp.  STN 73 6760 Kanalizácia v budovách

ČSN 33 2130 ed.2.  Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, resp. STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

ČSN 73 0580-2  Denní osvětlení obytných budov, resp. STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti

ve znění pozdějších předpisů, resp. STN 73 0210-1 Geometrická presnosť vo výstavbe. Podmienky zhotovovania.

Výpočet obytných ploch je proveden dle ČSN 73 4301, resp. STN 73 4301.

73 4301 Obytné budovy, resp. STN 73 4301 Budovy na bývanie

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování, resp. STN 73 0833 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie

ČSN 49 0600-1, 49 0600-4  Ochrana dřeva, resp. STN 49 0600-1, 49 0600-4 Ochrana dreva. Výpočet obytných ploch je proveden dle ČSN 73 4301. , resp. STN 73 4301.

3. Rodinný dům z dřevěných dílů

3.1. Základní charakteristika rodinného domu / dozor jakosti

Díly domu se vyrábí v závodě, jako dřevěné hrázděné konstrukce při použití zejména smrkového řeziva, za výhradního použití materiálů, které podléhají dozoru a jsou biologicky nezávadné. Zásadně se používají pouze stavební materiály a suroviny, které odpovídají výšeuvedeným předpisům a normám a jsou pečlivě označeny.

Dřevěné rámové stavební sady RD Rýmařov s.r.o. jsou v souladu s ES CERTIFIKÁTEM SHODY č. 1390-CPD-0011/07/Z vydaným na základě ETA – 07/0017.

3.2. Obvodové stěny

RD domy garantují v oblasti obvodových stěn ve standardním provedení s termofasádou tepelnou izolaci, která odpovídá platným nařízením o úspoře energie. Obvodové stěny našich staveb plní energetické požadavky třídy A.

Obvodové stěny mají následující skladbu (zvenku dovnitř):

Minerální škrábaná omítka: Tloušťka ca. 2 – 3 mm

Tmel s armovací sítí: ca. 2,5 – 3,5 mm

Venkovní izolace (EPS polystyren-fasádní, šedý) přízemí + podkroví: 100,0 mm

Sádrovláknité desky: 15 mm

Statická hrázděná konstrukce: 120,0 mm

Minerální tepelná izolace s parozábranou: 120,0 mm

Izolační předstěna se skelnou izolací: 40 mm

Sádrovláknité desky: 15 mm

Součinitel prostupu tepla: U = 0,148 W/(m²•K)

Venkovní provedení domů je Termofasáda Baumit, v strukturní omítce v barvě 0148HBW77, hrubost struktury 1,5 škrábaná. Okna a terasové dveře, které nemají kontakt s fasádním kamenným obkladem, jsou opatřena šambránami s bílou omítkou – olemování ostění, nadpraží i pod parapetem.

Součástí venkovního provedení ve specifikovaných částech fasády domu je kamenný obklad 60 x 60 značky  Vileroy & Boch, kolekce  My Earth, v tmavošedé barvě Antracit.

Ukotvení domu na úložnou desku se provádí úhlovými kotvami a expanzními hmoždinkami.

3.3. Vnitřní stěny

3.3.1. Vnitřní nosné stěny

Vnitřní nosné stěny mají rámovou konstrukci z dřevěných hranolů o tloušťce 120 mm. Opláštění se provádí sádrovláknitými deskami 15 mm. Vnitřní prostor rámové konstrukce je vyplněný minerální plstí. Celková tloušťka nosné stěny je 150 mm. Kvalitní konstrukce a izolace v příčkách zabezpečuje v domech nízkou hlučnost. Stěny plní požadovanou normu (Rw 42 db) a v interiéru není hluk vyšší jako v běžném zděném domě.

3.3.2. Dělící stěny

Dělící stěny místností mají rámovou konstrukci z 60 nebo 120 mm silných dřevěných hranolů. Z obou stran jsou opláštěné sádrovláknitou deskou 15 mm. Meziprostor je vyplněný minerální plstí o tloušťce cca. 60 nebo 120 mm. Celková tloušťka je cca. 90 mm nebo 150 mm.

3.3.3 Instalační stěny

Tloušťka instalačních stěn se řídí rozměry a systémy vedení potrubí, které se má instalovat. Opláštění tvoří sádrovláknité.

3.3.4. Opláštění v koupelnách

Mokré oblasti v koupelnách (stěny za sprchou, vanou, umyvadlem, celá spodní řada s obkladačkami a celá plocha podlahy) a WC (celá plocha podlahy) jsou opatřené impregnací a hydroizolačním nátěrem, rohové spoje jsou navíc opatřeny těsnící páskou.

3.4. Střecha

Střešní konstrukce se vyrábí podle statického výpočtu z jehličnatého řeziva při předpokládaném zatížení sněhem Sk = 1,5 kN/m2 t.j. pro III. sněhovou oblast dle ČSN. Střešní opláštění je Ti/Zn.

Ve standardním provedení se domy realizují s následující střešní konstrukcí:

 • Valbová střecha 25° s hambálkovým krovem (Domy č. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)
 • Stanová střecha 25° s hambálkovým krovem (Domy č. 1, 7, 10)

3.4.1. Střešní krytina

Je provedená betonovými střešními taškami na laťování s podstřešní pojistnou hydroizolační folií. Součástí dodávky je plastová anténní taška a vikýřové okno bez nášlapných roštů.

Střešní tašky se dodávají v provedení KMB Beta Briliant – v provedení v barvě šedá – lesklá. Protisněhové zábrany nejsou součástí standardní dodávky. V oblastech s vyšším sněhovým zatížením je doporučeno umístění protisněhových zábran alespoň nad vstupem do domu.

http://www.km-beta.sk/?id=13

3.4.2. Vnější dřevěné díly

Vaznice, krokve, nosníky, balkony, dřevěný fasádní obklad a spodní opláštění přesahů střech na štítě a okapu jsou standardně natřené lazurovou barvou. Použité viditelné dřevo odpovídá požadavkům ČSN 73 28 24 třída 10.

3.4.3. Okapy

Střechy jsou opatřené půlkruhovými zavěšenými střešními okapy a vně ležícími svody dešťové vody z titanozinku. Svody jsou vedené 30 cm pod horní hranu spodní stavby. Výtokové klapky se sítem nejsou součástí standardní dodávky. RD Rýmařov doporučuje, aby součástí dodávky spodní stavby byly lapače střešních nečistot (gajgry), které jsou součástí dodávky objednatele po ukončení montáže horní stavby.

3.4.4. Střešní a štítové podhledy

Dřevěné, palubkové, Barva Rhenocoll.

3.4.5. Vchodová stříška

U domů č. 1, 7 a 10 je nad vchodovými dveřmi umístěna pultová stříška 25o – lepené bezpečnostní, čiré a hladké sklo kotvené na kovových táhlech s povrchovou úpravou pozinkováním.

3.5. Stropní konstrukce

3.5.1. Stropní konstrukce nad přízemím

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných trámů standardního průřezu 60/240 mm nebo 80/240 mm s horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm. Mezi stropními trámy je položena tepelná izolační vrstva z minerální plsti. Na spodní straně stropních trámů je připevněno laťování o síle 30 mm. Podhledy stropu jsou opláštěné sádrokartonovými deskami 2×12,5 mm.

Tloušťka celkově 412 mm. Konstrukce mezistropních panelů se vyznačuje dobrými akustickými vlastnostmi ne jen na vzduchovou neprůzvučnost (Rw 55 db), ale také kročejovou neprůzvučnost (Ln,w 56 db). Proto je také v podlažních domech udržená zanedbatelná hlučnost.

3.5.2. Stropní konstrukce nad podkrovím

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných trámů standardního průřezu 60/180 mm s horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm. Na stropním nosníku je položena tepelná izolace tl.100 mm. Prostor mezi stropními trámy je vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti. Na spodní straně stropních trámů je připevněna parozábrana a laťování o síle 30 mm. Podhledy stropu jsou opláštěné sádrokartonovou deskou tloušťky 15 mm se zvýšenou požární odolností.

Strop nad podkrovím bungalovu v energetické třídě A má při tloušťce 420 mm součinitel přechodu tepla U = 0,129 W/m2.K

3.6. Schodiště

V dvoupodlažních domech č. 1, 7 a 10 se mezi prvním a druhým podlažím nachází masivní dřevěné schodiště točené se zábradlím, které je v povrchovém provedení bukové spárovce ošetřeno bezbarvým lakem a namořeno do stínu příbuzného parketové podlaze domu. Výplně zábradlí schodiště jsou v barvě Chrom-Mat.

Na půdu vede stahovací schodiště JAP Aristo 700×1200 mm.

3.7. Podlaha

Na základovou desku popř. na strop sklepa je položena plovoucí podlaha o tloušťce cca. 150 mm v následujícím složení:

 • Koncová podlahová krytina dle bodu 3.17
 • Suchý podklad pod podlahovou krytinu (Fermacellové podlahové dílce)
 • 10 cm podlahový polystyren EPS 200
 • Suchý podlahový podsyp
 • PE-folie

Ve vybudovaném 2.NP je provedena podlaha takto:

 • Koncová podlahová krytina dle bodu 3.17
 • Suchý podklad pod podlahovou krytinu (Fermacellové podlahové dílce)
 • Sádrovláknitá deska 15 mm + Dřevovláknitá deska měkká 3 x 15 mm (alternativně Dřevovláknitá deska měkká 4 x 15 mm)

Celková tloušťka podlahy je cca. 100 mm. Toto provedení platí pro všechny místnosti v 2.NP.

Místnosti, které jsou vybavené dlažbou, mají mezi podlahou a stěnou se zednickou stěrkou sokl z dlažby.

3.8. Okna

Počet oken se řídí platnou obchodní projektovou dokumentací příslušného typu domu. Domy jsou osazeny plastovými šestikomorovými okny od výrobce Window Holding, typ Komfort EVO v provedení z vnější strany v barvě Metbrush ALU 69, z vnitřní strany v barvě Bílá, dle normy.

Rám oken a terasových dveří je vyroben ze 6-ti komorových umělohmotných profilů.  Zasklívací lišta rovná, gumové těsnění šedé, bez meziskelní přičle. Zasklení pomocí trojskel U = 0,7 W (m2.K), strukturované sklo, všechna skla jsou čirá a hladká.

Součinitel prostupu tepla rámu Uf = 1,1 W/m².K

Součinitel prostupu tepla oknem Uw = 0,71 W/m².K, se zasklením trojsklem Ug = 0,5 W/m2.K

Světelný činitel prostupu 0,75 se zasklením 4-18-4-18-4, Ug = 0,5 W/m2.K.

Solární faktor 0,5 se zasklením 4-18-4-18-4, Ug = 0,5 W/m2.K.

Okna a terasové dveře se dodávají v provedení otvíravém a sklopném a terasová okna dodávaná jako pevná. Těsnění spár je provedeno průběžným gumovým těsněním.

Okna jsou opatřena kováním z eloxovaného lehkého kovu, mikroventilace není součástí dodávky.

V interiéru jsou okna doplněna plastovým komůrkovým parapetem v bílé barvě, v exteriéru kovovými parapety dle aktuální nabídky zhotovitele.

Kování, kliky včetně krytí v barvě bílá, madélka balkónových dveří AL, v barvě stříbrná.

http://www.windowholding.cz/soubory/776cz.pdf

Všechny okna a terasové dveře jsou vybaveny pevnými nadokenními stahovacími roletami značky ALUROL Universal v barvě šedé. Při dveřních otvorech a velkorozměrných okenních otvorech je ovládání rolet s elektrickým pohonem, včetně ovládání impulzním tlačítkem Somfy + relé. Při oknech standartních rozměrů je ovládaní rolet mechanické pomocí popruhu.

Lamela stříbrná, koncová lišta stříbrná, Vodící lišta lamel stříbrná, Uzavírací deska revizního otvoru v odstínu bílá, dorazové špunty šedé.

https://alurol.com/predokenni-rolety.html

3.9. Dveře

3.9.1 Vnitřní dveře

Počet odpovídá obchodní projektové dokumentaci. Vnitřní dveře jsou bezprahové s kovovou přechodovou lištou včetně obložkových zárubní. Barva přechodové lišty stříbrná.  Dveře jsou vyhotoveny v třípantovém provedení.

Ve všech domech jsou instalovány vnitřní plné dveře – KASARD STANDARD 1, v provedení LAMINO bílá. Křídla dveří jsou plné, s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním.

V domech č. 1, 7 a 10 jsou instalovány také vnitřní prosklené dveře – KASARD STANDARD 3SH v provedení s čirým a hladkým sklem (1x) a  KASARD Linie 3SP1 v provedení se sklem Matelux (3x).

V domech č. 2 a 6 jsou instalovány také vnitřní prosklené dveře – KASARD STANDARD 3SH v provedení s čirým a hladkým sklem (1x) a KASARD Linie 3SP1 v provedení se sklem Matelux (1x).

V domech č. 3, 4, 5, 8 a 9 jsou instalovány také vnitřní prosklené dveře – KASARD STANDARD 3SH v provedení s čirým a hladkým sklem (1x) a  KASARD Linie 3SP1 v provedení se sklem Matelux (2x).

https://www.kasard.cz/laminovane

Kování a kliky vnitřních dveří dvoudílné rozetové TWIN Leko Marea BA Z2062 HR CH-Sat v barvě matní chrom. Kování do koupelen a WC s WC olivou.

https://www.twin.cz/marea.html

3.9.2 Vchodové domovní dveře

Vchodové dveře plastové s jednou plnou výplní, od výrobce Window Holding, typ Komfort EVO s plnou výplní v provedení z vnější strany v barvě Metbrush ALU 69, z vnitřní strany v barvě Bílá, dle normy.

Součinitel přestupu tepla dveřmi Ud = 0,92 W/m2.K, s barevnou PUR deskou tloušťky 40 mm, Uv = 0,63 W/m2.K.

Kování, koule a klika včetně krytí, typ 03 v barvě F1 přírodní hliník.

http://www.windowholding.cz/soubory/776cz.pdf

3.10. Obkladačské práce 

Ve všech domech v koupelnách a samostatných místnostech s WC, je osazen keramický obklad jako kladečská kombinace pozůstávající z obkladů Rako, Kale Smart, 20 x 50 x 8 cm, v provedení v barvě bílá – matná, Kale Smart, 20 x 50 x 8 cm, v provedení v barvě šedá – matná, Kale Smart, 20 x 50 x 8 cm, v provedení v barvě černá – matná a dlažby Rako, Faro, 15 x 60 x 1 cm, v provedení v barvě světle hnědá – matná, rektifikovaná. Při osazení dle kladečského plánu byli použity okrasní eloxované lišty s označením ALE 10250 a spárovací hmoty s označením CE405001 a CE40504.

3.11. Elektroinstalace

Elektroinstalace začíná od skříně domovního elektrorozvaděče včetně dodávky a odborné instalace podle platných ČSN. Napěťová soustava 3NPE˞50 Hz, V/TN-S. Domy jsou vybaveny předpěťovou ochranou.

Montují se bílé zásuvky a vypínače značky LEGRAND Valena v barvě bílá. Domy kromě zásuvek, vypínačů, elektrických přípojů mají také na obvodové stene jednu exteriérovou zásuvku 230 V.

Dodávka elektroměrového rozvaděče a kabeláž mezi elektroměrovým a domovním elektrorozvaděčem včetně pojistek není součástí rozsahu dodávky RD.

Domy jsou vybaveny ve všech místnostech koncovými tělesy stropních a stěnových svítidel. Světelná tělesa osazená v koupelnách a místnostech s WC jsou vybavena požadovaným krytím IP44.

Interiérová svítidla jsou dodávány renomovanými výrobci značek EGLO (Rakousko), PALNAS (Nizozemsko), včetně světelných zdrojů značky OSRAM a OSRAM Ledvance. Exteriérová svítidla umístněná na fasádě domů jsou od výrobce VIOKEF Lighting (Řecko).

Ke standardnímu rozsahu dodávky svítidel patří osvětlení půdy osvětlovacím tělesem a zásuvka 230 V.

Dodávka domů obsahuje umístnění venkovních svítidel, ke vchodu do domu a v oblasti terasy.

Domy jsou vybavené s bleskosvodem dle příslušné normy dodávaným certifikovanou společností Reelza Rýmařov.

3.11.1. Instalace slaboproudu

K rozsahu dodávky patří: zvonek od domovních dveří včetně umístnění tlačítka domovního zvonku na obvodovou stěnu u domových dveří,

V domech je zrealizován TV a internet-kabelový rozvod (u jednopodlažních domů s jednou a dvoupodlažních s dvěma zásuvkami) vedený po elektrický domový rozvaděč, kde se napájí do přechodu na optický/koaxiální kabel dodavatele signálu (ORANGE). V elektrickém rozvaděči je možnost napojit vlastní WI-FI zařízení.

U dvoupodlažních domů v koupelnách na druhém podlaží je odvětrání zabezpečováno pomocí elektrických ventilátorů se samostatnou klapkou na automatické vypnutí ventilátoru.

V domech je instalováno zabezpečovací zařízení značky JABLOTRON, včetně venkovní sirény a systému pro napojení na pult centrální zabezpečovací ochrany, dodávané certifikovanou společností Reelza Rýmařov. Systém signalizace je napojen také na kouřové čidlo.

3.11.2. Klimatizace

Všechny domy jsou vybaveny klimatizací značky DAIKIN, přičemž v jednopodlažních domech č. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 je nainstalována tzv. SPLIT klimatizace DAIKIN SENSIRA s jedním vnitřním koncovým zařízením, včetně venkovní jednotky osazené na samostatném betonovém základu a v dvoupodlažních domech č. 1, 7 a 10 je nainstalována tzv. DUAL klimatizace DAIKIN COMFORA s dvěma vnitřními koncovými zařízeními, včetně venkovní jednotky osazené na samostatném betonovém základu.

3.12. Rozvody vody a kanalizace

Rozvody pro studenou a teplou vodu jsou z plastových trubek izolovaných pěnovou hmotou a vedou od vodoměru (v domě) popř. od zařízení pro ohřev teplé užitkové vody až k místům odběru vody v domě. Kanalizační potrubí je z HT-trubek a končí cca. 30 cm pod horní hranou spodní stavby.

Domy jsou u domovní stanice opatřeny eVodníkem, který zabraňuje nekontrolovatelnému průtoku vody v objektu a sleduje spotřebované množství vody. Domy jsou dodávané s cirkulací TUV.

https://evodnik.cz/

3.13. Sanitární vybavení

Sanitární vybavení se instaluje podle platných ČSN. Dodávané armatury jsou pochromované. Rozsah vybavení se řídí obchodní projektovou dokumentací daného domu:

 • sanitární instalace vývodu pro WC příp. bidet, včetně v instalační stene osazené podomítkové nádržky značky GEBERIT, včetně příslušenství a povrchových ovládacích tlačítek v provedení v barvě stříbrná,
 • sanitární vývody pro vodovodní baterie, včetně vývodu pro baterií v sprchovém koutu,
 • přípojka pro automatickou pračku (samostatná umělohmotná výpusť se samostatným pračkovým ventilem) – 1 ks v domě,
 • přípojka pro myčku v kuchyni – 1 ks v domě,
 • venkovní zahradní ventil (mrazuvzdorné provedení) – 1 ks v domě.

Sanitární předměty jsou značky  Vileroy & Boch, produktové série O.Novo, dodávané v provedení v bílé barvě.

V domech č. 3, 4, 5, 8 a 9 se ze sanitárních předmětů v koupelně nachází umyvadlo, WC a bidet. Kromě toho je v těchto domech ještě samostatná místnost s WC a menším umyvadlem.

V domech č. 2 a 6 jsou v koupelně ze sanitárních předmětů osazeny umyvadlo, WC a bidet.

U domů č. 1, 7 a 10 se v koupelně na prvním podlaží ze sanitárních předmětů nachází umyvadlo a WC. Na druhém podlaží je pak v koupelně umyvadlo a bidet, přičemž WC je osazeno ve vedlejší samostatné místnosti spolu s menším umyvadlem.

https://www.villeroy-boch.eu/en/bathroom-and-wellness/our-promise/tradition.html

Vodovodní a sprchové baterie jsou instalovány od výrobce GROHE, produktové série Bauloop, v provedení chrom lesklý.

https://www.grohe.sk/sk_sk/nase-sluzby/o-grohe/about-grohe.html

Sprchovací kout je značky SANSSWISS, produktové série Walk-in Easy, v provedení 8 mm bezpečnostní sklo, hladké, čiré s antiplakovou úpravou Aquaperle.

https://www.sanswiss.cz/sk/o-firme/kto-sme

3.14. Otopné zařízení

Příprava teplé užitkové vody je zajišťována v elektricky vyhřívaném zásobníku TUV bojler Q-Termo 150L, TRNED 150N, o objemu 150l.

http://qtermo.cz/TREND_N

Domy jsou vybaveny podlahovým vykuřováním značky FENIX s centrální regulací BMR.

https://www.fenix.sk/sk/ecofilm-f-folie-pre-podlahove-vykurovanie

V koupelnách se navíc nachází nástěnné trubkové radiátory v provedení v bílé barvě, včetně elektrické topné tyče s regulací ohřevu přes centrální BMR, které je ovladatelné samostatně pro podlahové topení a radiátor.

3.14.1 Komín

Součástí standardní dodávky je komín v provedení Schiedel UNI PARAT SIP průměr 160 mm, rozměr 320 x 320 mm s nadstřešní viditelnou částí v bílé omítce s výškou dle typu domu, včetně oplechování komína.

Součástí standardní dodávky není   připojení spotřebiče na komín. Osa napojení kouřovodu ve výšce cca 1700 mm nad podlahovou krytinou s napojením kouřovodu do komína pod úhlem 90o.

Domy jsou vybaveny předpřípravou na krbové těleso, které již není součástí dodávky. V rámci této předpřípravy je do konstrukční podlahy v místě krbu osazeno cca. 1 m2 tvárnic Ytong tloušťky 100 mm.

https://www.schiedel.com/cz/produkty/keramicke-kominove-systemy/prefabrikovane-kominy-parat/

3.15. Větrání

V místnostech s vanou nebo sprchovým koutem jsou nainstalovány ventilátory s hygrostatem.

3.16. Malířské práce 

Stěny a stropy v obytných místnostech, na chodbách a WC, v zádveří, jakož i v oblasti schodiště jsou upraveny zednickou stěrkou do stupně kvality povrchu Q2 a opatřeny bílou malbou.

3.17. Podlahové krytiny

Ve všech domech v chodbě a technické místnosti a v domech č. 1, 7 a 10 v místnosti pod schodištěm je položena keramická dlažba Peronda Shark, 60 x 60 x 1 cm, lappato, v provedení v barvě stříbrná, rektifikovaná. Při osazení byla použita spárovací hmota s označením CE40504. Rozměrové tolerance dlažby se řídí normou ČSN EN 144111.

Ve všech zbývajících obytných místnostech, včetně kuchyně je položena parketová laminátová podlaha značky QUICK-STEP,

v provedení ELIGNA EL 1491 Dub zimní světlý v domech č. 1, 2, 3, 4, 8 a 10

https://www.quick-step.sk/sk-SK/laminat/eligna/el1491_biely-dub-svetle-dosky,

a v provedení ELIGNA EL 312 Dub starý matovaný olejovaný v domech č. 5,6, 7 a 9

https://www.quick-step.sk/sk-SK/laminat/eligna/el312_matne-olejovane-dosky-stary-dub.

3.18. Kuchyně

Kuchyňské přípojky vody, odpady a elektro jsou připraveny v rozsahu dle typové obchodní dokumentace. Odvětrání splodin z kuchyňského digestora je řešený vývodem přes obvodovou stenu domu do exteriéru.

V domech jsou instalovány kuchyňské linky v materiálovém provedení DTDL 115 – DDL 18/1 BS a DTDL U 732, ST9  v barevní kombinaci šedá a bílá. Kuchyňské pulty a zástěny jsou v provedení granit BRAGAN FO76, v barevní kombinaci imitace mramor šedý. Kuchyňský dres je značky BLANCOZIA.

Kuchyňské linky v domech jsou vybaveny kuchyňskými spotřebiči značky AEG:

 • Vestavěný varný panel AEG IKB 64431XB, indukce,
 • Vestavěná roura AEG BEG 546320M,
 • Myčka nádobí AEG FSB 53927Z,
 • Digestor AEG DBB 9660HM,
 • Mikrovlnní roura AEG KMK 721000M,
 • Vestavěná lednice AEG SCB 61824LF.

www.aeg.cz

3.19. Půda

Stropní panely nad podkrovím jsou přikryty tepelnou izolací (minerální plstí) a opatřeny prkennou pochůzí lávkou šířky cca 600 mm umístěnou od štítu po štít.

Půda je pochůzí, není obytná a může být využita pouze pro uskladnění.

4. Požární bezpečnost

Zařízení stavby požárně bezpečnostním zařízením

Dle Sb. z. 23/2008 § 15 bod (5) musí být rodinný dům vybaven zařízením autonomní detekce  a signalizace. Zařízení patří do rozsahu dodávky rodinných domů.

Dohodnite si stretnutie